Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) chu kỳ mỗi giây, héc