Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] hấp dẫn, [một cách] xinh xắn
    [một cách] tinh ranh, [một cách] ranh mãnh