Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cut-away /'kʌtə,wei/  

  • Danh từ
    áo đuôi tôm