Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cut-and-try approach   

  • (Kỹ thuật) phương pháp cắt-thử