Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cut-and-dried /'kʌtən'draid/  

  • Tính từ
    không có gì mới mẻ, không có gì độc đáo