Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cut-and-come-again /'kʌtən'kʌmə'gen/  

  • Danh từ
    sự thừa thãi