Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cut sugar /'kʌt'ʃugə/  

  • Danh từ
    đường miếng