Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thủy tinh chạm
    a cut glass vase
    chiếc bình bằng thủy tinh chạm