Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có mũi nhọn, nhọn đầu

    * Các từ tương tự:
    cuspidated