Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cushion-tire /'kuʃn,taiə/  

  • Danh từ
    lốp đặc (xe đạp)