Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự khẽ nhún đầu gối cúi chào (phụ nữ)
  to drop a curtsy; to make one's curtsy to
  khẽ nhún đầu gối cúi chào (ai)
  Nội động từ
  khẽ nhún đầu gối cúi chào (phụ nữ)