Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cách viết khác curtsy)
  Danh từ
  sự nhún gối cúi chào (của phụ nữ cúi chào nữ hoàng…)
  make (dropboba curtsey [to somebody]
  nhún đầu gối cúi chào [ai]
  Động từ
  (curtseyed, curtsied)
  nhún gối cúi chào
  curtsey to the Queen
  nhún gối cúi chào nữ hoàng