Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

current assess /,kʌrəntə'ses/  

  • tài sản lưu động