Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

current amplification   

  • (kỹ thuật) khuếch đại dòng