Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

current account /,kʌrəntə'kaʊnt/  

  • (từ Anh) (từ Mỹ checking account)
    tài khoản vãng lai