Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

currency /'kʌrənsi/  

 • Danh từ
  tiền, tiền tệ
  paper currency
  tiền giấy
  a strong currency
  đồng tiền mạnh
  sự phổ biến rộng rãi, sự thịnh hành
  những tư tưởng thịnh hành một thời gian ngắn hồi thế kỷ mười tám
  the rumour soon gained currency
  tin đồn đã sớm lan truyền nhanh chóng

  * Các từ tương tự:
  Currency appreciation, Currency control, Currency depreciation, Currency notes, Currency principle, Currency retention quota, Currency substitution