Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curling-pins /'kə:liɳpinz/  

  • Danh từ số nhiều
    cặp xoắn tóc