Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curling-irons /'kɜ:liŋaiənz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    kẹp uốn tóc