Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curliness /'kə:linis/  

  • Danh từ
    tính quăn, tính xoắn