Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curlew /'kɜ:lju:/  

  • Danh từ
    (động vật)
    chim choắt mỏ cong