Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cure-all /'kjuər'ɔ:l/  

  • Danh từ
    thuốc bách bệnh