Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curacy /'kjʊərəsi/  

  • Danh từ
    (tôn giáo)
    chức phó linh mục