Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

curability /,kjʊərə'biləti/  

  • Danh từ
    khả năng chữa khỏi được