Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cumbersomeness /'kʌmbəsəmnis/  

  • Danh từ
    sự ngổn ngang, sự cồng kềnh, sự làm vướng
    tính nặng nề