Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cống ngầm
    đường dây điện ngầm