Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

culpable /'kʌlpəbl/  

 • Tính từ
  culpable for something
  đáng khiển trách, có tội
  I cannot be held culpable [for their mistakes]
  tôi không thể bị xem là đáng khiển trách về tội của họ
  culpable negligence
  sự chểnh mảng có tội

  * Các từ tương tự:
  culpableness