Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) anh chàng ngốc
    bạn thân