Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kiến trúc) vữa lòng
    Danh từước hầm thịt
    máng nước mưa