Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thuỷ tinh vụn (để nấu lại)