Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cubby-hole /'kʌbihəʊl/  

  • Danh từ
    căn phòng nhỏ
    my office is a cubby-hole in the basement
    văn phòng của tôi là một căn phòng nhỏ tầng hầm