Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cryptically /'kriptikəli/  

  • Phó từ
    bí mật, mật
    khó hiểu, kín đáo