Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cryoelectric storage   

  • (Kỹ thuật) tích trữ điện tử siêu hàn