Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự nghiên cứu tác dụng của nhiệt độ thấp tới các hệ sinh học