Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crustily /'krʌstili/  

  • Phó từ
    càu nhàu, gắt gỏng
    cộc cằn, cộc lốc