Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  (+ with) phủ vỏ cứng; đóng vỏ cứng
  walls crusted with dirt
  tường bị đóng một lớp đất bụi cứng
  đọng nhiều cặn (rượu vang đỏ)