Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crustacean /krʌs'tei∫n/  

  • Danh từ
    (động vật)
    động vật giáp xác (như cua, tôm)