Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crush-room /'krʌʃrum/  

  • Danh từ
    phòng dạo (ở rạp hát để cho người xem đi dạo lúc nghỉ)