Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crush barrier /'krʌ∫,bæriə[r]/  

  • hàng rào cản đám đông