Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cruiser /'kru:zə[r]/  

  • Danh từ
    tuần dương hạm
    (cách viết khác cabin cruiser) tàu du ngoạn (có chỗ ngủ)