Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cruise missile /'kru:zmisail/  

  • tên lửa đầu hạt nhân tự điều khiển