Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crucifixion /kru:si'fikʃn/  

  • Danh từ
    sự đóng đinh vào giá chữ thập