Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crucifix /'kru:sifiks/  

  • Danh từ
    thánh giá, hình chữ thập

    * Các từ tương tự:
    crucifixion