Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crucially /'kru:∫əli/  

  • Phó từ
    [một cách] cốt yếu;[một cách] quyết định