Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cruciality /kru:ʃi'æliti/  

  • Danh từ
    tính chất quyết định; tính chất cốt yếu, tính chất chủ yếu