Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crown princess /,kraʊn prin'ses/  

  • vợ hoàng thái tử, công nương