Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cross-correlation analyzer   

  • (Kỹ thuật) bộ phân tích tương quan chéo