Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cross-check /,krɒs't∫ek/  /,krɔ:s't∫ek/

 • Động từ
  kiểm lại bằng phương pháp khác; kiểm lại qua nguồn tham khảo khác
  cross-check your answer by using calculator
  hãy kiểm lại đáp số của bạn bằng cách dùng máy tính
  Động từ
  việc kiểm lại bằng phương pháp khác, kiểm lại qua nguồn tham khảo khác

  * Các từ tương tự:
  cross check(ing)