Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cross connecting line   

  • (Kỹ thuật) đường giao chéo