Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cropper /'krɒpə[r]/  

 • Danh từ
  (đi sau tính từ)
  cây cho thu hoạch như thế nào đó
  a heavy cropper
  cây cho thu hoạch cao
  a light cropper
  cây cho thu hoạch thấp
  come a cropper
  (khẩu ngữ)
  ngã
  thất bại