Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crookedly /'krʊkidli/  

  • Phó từ
    [một cách] cong queo
    [một cách] quanh co
    [một cách] gian dối